Zichtbaarheid van mobiel erfgoed

Een van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel erfgoed voor een variëteit aan doelgroepen, van special-interest-groepen tot en met het breed, in cultuur geïnteresseerd publiek. Daarmee:

  • wordt het besef van de culturele waarde van mobiel erfgoed in de samenleving versterkt;
  • wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke taak van MCN om de mobiliteitsgeschiedenis levend te houden;
  • wordt een stabiel maatschappelijk en politiek draagvlak gecreëerd voor het behoud van mobiel erfgoed;
  • wordt de belangenbehartiging voor de sector ondersteund.

MCN onderscheidt een tweetal velden, waarop activiteiten met betrekking tot de zichtbaarheid van mobiel erfgoed worden ontplooid:

  • Fysieke zichtbaarheid
  • Digitale Zichtbaarheid

Fysiek
Op het gebied van de fysieke zichtbaarheid stimuleert MCN bijvoorbeeld de inzet van mobiel erfgoed bij publieksevenementen als Open Monumentendag en de Maand van de Geschiedenis en ondersteunt MCN een meer mobiel-erfgoedbrede insteek bij sectorale evenementen op het gebied van water, rail, weg en lucht. MCN zoekt verder de samenwerking met belangrijke publieksmusea als het Nederlands Openluchtmuseum.

Digitaal
Op het gebied van de digitale zichtbaarheid presenteert MCN het mobiel erfgoed via diverse digitale kanalen. Iedereen kan op zelf uitgekozen momenten en plaatsen kennis nemen van het mobiel erfgoed en daarbij behorende verdiepende én contextuele informatie. Digitale informatie kan daarbij ook de fysieke presentatie van mobiel erfgoed ondersteunen en verrijken.

MCN ontwikkelt de digitale zichtbaarheid langs enkele hoofdlijnen:

Mobiliteitsgeschiedenis: geschiedenissen en verhalen (van het 'grote gebaar' tot 'petite histoire') over de geschiedenis van de mobiliteit in Nederland. Deze kunnen thematisch, regionaal en chronologisch ontsloten worden en vormen de context waarbinnen het mobiel erfgoed in ons land begrepen kan worden. Die verhalen worden vervolgens geïllustreerd aan de hand van sprekende voorbeelden (Toonbeelden) uit de rijke collectie mobiel erfgoed in ons land.

Objectpresentaties: hier zijn niet de verhalen de ingang, maar de objecten. Zo kunnen overzichten worden gecreëerd van historische schepen, auto's treinen en vliegtuigen die in ons land behouden zijn gebleven. Ze kunnen worden gepresenteerd naar eigenschappen als functie, techniek, bouwwijze, vorm en dergelijke, maar ook naar museale collecties en naar behoudsorganisaties. Daarbij kan gemonitord worden in hoeverre collecties en individuele objecten bedreigd worden. Ook hier kan natuurlijk thematisch, regionaal en chronologisch worden gesorteerd. Deze objectpresentaties zullen publieksvriendelijk en gemakkelijk te benaderen zijn.

Speciale projecten: In sommige gevallen worden speciale digitale projecten opgestart, zoals het project 'Toonbeelden van Mobiel Erfgoed', dat de stichting MCN in 2016 is ontwikkeld. Dit project is gepresenteerd op het tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed in 2016. Deze toonbeelden zijn via deze website te bewonderen.

Nationaal Register Mobiel Erfgoed
Op de achtergrond ligt het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME), waarin een veelheid aan gegevens over individuele objecten is en wordt opgenomen. De gegevens van de objecten die genoemd of gebruikt worden in de mobiliteitsgeschiedenis of objectpresentaties worden gehaald uit dat NRME. Ook de culturele waardering van objecten volgens het Waardestellend kader mobiel erfgoed is opgenomen in dit register. Ook het NRME wordt in een vernieuwde vorm komende tijd verder ontwikkeld.

Protoype
Voor het derde Nationaal Congres Mobiel Erfgoed in oktober 2017 wordt een prototype van de nieuwe digitale zichtbaarheid ontwikkeld, het Digitaal Platform Mobiel Erfgoed.
Tijdens het tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed in juni 2016 maakte Minister Bussemaker bekend een flinke financiële bijdrage beschikbaar te stellen om de zichtbaarheid van mobiel erfgoed te vergroten. Op basis van dit protoype gaat MCN er alles aan doen om de doelstellingen op het gebied van de zichtbaarheid met behulp van een deel van deze bijdrage te realiseren.

Open Monumentendag
Minister Bussemaker noemde Open Monumentendag met name als gelegenheid om het mobiel erfgoed voor een breed publiek zichtbaar te maken. De stichting MCN heeft al actief meegewerkt aan de Open Monumentendag van 2014 met het thema 'Op reis'. In 2016 heeft MCN zich ingezet tijdens de Open Monumentendag Specials in Utrecht en in Twente. MCN ziet het Projectbureau Open Monumentendag dan ook als een belangrijke partner om de doelstellingen op het gebied van zichtbaarheid te bereiken.

Demo
Om een relatie te bewerkstelligen tussen fysieke en digitale zichtbaarheid is ten behoeve van de OMD-Special 'Textiel in Twente' een demo-webpagina rond dit thema vervaardigd, waarbij het deelnemende mobiel erfgoed wordt gepresenteerd binnen de context van het verhaal van de Twentse textiel.
Naar de demo>

 

Informatie: info@mobiel-erfgoed.nl.

De stichting MCN heeft actief meegewerkt aan de Open Monumentendag van 2014 met het thema 'Op reis'. Foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum

TOONBEELDEN VAN MOBIEL ERFGOED

De stoomsleper 'Pieter Boele', toonbeeld van de Rijnvaart.
Foto: Maritiem Museum Rotterdam

De 'Catalina' is een belangrijk toonbeeld van onze koloniale geschiedenis.
Foto: Stichting Catalina

De tram van Den Haag naar Wassenaar, toonbeeld van het forensisme.
Foto: Marco Moerland

De DAF 600 uit 1959, het bekendste toonbeeld van onze automobiel-industrie.
Foto: Anton van Daal